star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sổ tay Đoàn - Hội

Sổ tay Đoàn - Hội


Hướng dẫn triển khai ứng dụng Thanh niên Việt Nam và quản trị hệ thống


Phần mềm Quản lý đoàn viên được thiết kế dưới hình thức Website. Để sử dụng phần mềm, mỗi cấp bộ Đoàn sẽ được đoàn cấp trên trực tiếp tạo lập tổ chức và cấp tài khoản để truy cập và thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên thuộc thẩm quyền xử lý

Xem thêm

PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÁC LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN


Câu Lạc bộ sinh viên vừa là một loại hình tổ chức, vừa là một phương thức hoạt động, là một bộ phận quan trọng của tổ chức Hội Sinh viên, nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề phức tạp, quan trọng trong học tập và cuộc sống hàng ngày, đáp ứng những nhu cầu chính đáng của sinh viên.

Xem thêm

ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh....

Xem thêm