star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo Tổ chức lớp Kết nạp Đoàn viên mới tháng 03 năm 2023

Thông báo Tổ chức lớp Kết nạp Đoàn viên mới tháng 03 năm 2023


THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

***

Số: 27/TB - ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới  đợt tháng 3/2023

 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào Sinh viên năm học 2022-2023 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Duy Tân;

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TWĐTN-BTC ngày 30/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Kết nạp đoàn viên mới năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tiễn, nay Ban thường vụ Đoàn trường ĐH Duy Tân tổ chức lớp kết nạp Đoàn viên mới đợt tháng 03/2023 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên có nguyện vọng kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; được Chi đoàn, Liên chi đoàn trực thuộc giới thiệu;
  2. Hình thức đăng ký kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
  • Hội viên, Sinh viên ưu tú có nguyện vọng kết nạp vào Đoàn tiến hành điền thông tin vào hồ sơ và thực hiện làm bài thi trắc nghiệm. Đối với hồ sơ cần kê khai trung thực, điểm bài thi đạt từ 8/10 điểm mới đủ tiêu chuẩn xét kết nạp.
  • Hội viên, sinh viên toàn trường có nguyện vọng xét kết nạp thì điền thông tin vào đường link này: https://clck.ru/33bkZS
  • Hạn cuối đăng ký và làm kiểm tra để được xét duyệt kết nạp là 11h00 ngày 24/02/2023 (BTV Đoàn trường Đại học Duy Tân sẽ có email thông báo tham dự lễ kết nạp sau khi đóng link đăng ký).
  1. Thời gian tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên: Vào lúc 7h00 ngày 25/02/2023.
  2. Trang phục: Áo đoàn, quần Sẫm màu.

Lưu ý: Mỗi Sinh viên khi tham gia Lễ kết nạp phải mang theo 01 cuốn sổ Đoàn.

Trên đây là Thông báo về việc tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới tháng 03/2023, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Duy Tân thông báo đến toàn thể các đơn vị trực thuộc và toàn thể Hội viên, sinh viên toàn trường được biết để đăng ký. Đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai và thông báo kịp thời để sinh viên.

 

 

Nơi nhận:

  • Các đơn vị trực thuộc(t/h);
  • Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Tuấn Kiệt